Informácia o spracúvaní osobných údajov

(v súlade s čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES – General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR‟  a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

 

Prevádzkovateľ:                                         KOVSTOL s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: IČO: 44664133, Duklianska 4431, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 21402/P

Kontakt : Email: kovstol@kovstol.sk, Tel: +421905617775

Účel spracúvania: vedenie agendy súvisiacej so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov prevádzkovateľa vedením kariet zamestnanca, poskytovaním OOPP, vykonávaním predpísaných kontrol, zaznamenávanie výsledkov kontrol z PZS, evidovanie, registrovanie a vyšetrovanie pracovných úrazov, vykonávanie interných školení a oboznamovaní zamestnancov

Kategórie spracúvaných osobných údajov: všeobecné osobné údaje a osobitné osobné údaje týkajúce sa zdravia

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa č. 6 ods. 1.písm.c) nariadenia Európského parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov najmä v zmysle Zákona č.126/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príjemcovia: Inšpektorát práce, agentúra BOZP, iné oprávnené orgány štátu

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: nevykonáva sa

Doba uchovávania: 3 roky

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinnosti prevádzkovateľa ako zamestnávateľa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevyužíva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať  a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov SR.

Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátanie namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje pokiaľ preukáže:

  • nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby
  • dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa: http://www.kovstol.sk

KOVSTOL s.r.o.,  Duklianska 4431,  08501 Bardejov,  IČO:44664133,  IČ DPH: SK20227867788

 

  kovstol@kovstol.sk          +421905617775           http://www.kovstol.sk